top of page

Klachtenregeling

Klachtenregeling zorg

​​

Stichting de Wei biedt hoogwaardige zorg. Wij stellen continu alles in het werk om onze deelnemers naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze professionele dienstverlening kunnen optimaliseren om herhaling van uw klacht te voorkomen. Neem bij een ontevreden gevoel en/of gebeurtenis zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Het klachtenrecht van onze deelnemer is een formeel recht. Dat wil zeggen dat u als deelnemers uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure. Van deze klachtenregeling kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van stichting de Wei. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een door uzelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

Klachtbemiddelaar:

De klachtbemiddelaar voor Stichting de Wei is:

Marianne van Leeuwen

06-55831962

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.

U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste

problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. 

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt. 

Is de deelnemer ondanks de inspanning van behandelend begeleider (in samenspraak met het bestuur) niet tevredengesteld dan wordt de cliënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij www.klachtenportaalzorg.nl. Stichting de Wei is bij deze organisatie aangesloten. Bij een klacht die ingediend is bij de klachtencommissie dan volgt de klachtenprocedure conform de procedure van deze onafhankelijke klachtencommissie.

 

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over

klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw

zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

 

1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is

hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg. 

2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de

zorgaanbieder. 

4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de

klacht.Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. 

5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. 

6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging

mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen. 

7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. 

8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe. 

Wat moet er in algemene zin behandeld worden in uw algemene voorwaarden?

 

 1. Wie mogen uw website gebruiken; wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een account (indien relevant)

 2. De belangrijkste commerciële voorwaarden die aan klanten aangeboden worden

 3. Zahlungsmethoden (Kredit- und Debitkarte, PayPal, Offline-Zahlungen etc.)

 4. Behoud van het recht om een aanbod te wijzigen

 5. Garanties en verantwoordelijkheden met betrekking tot diensten en producten

 6. Rechtsgrond van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

 7. Recht om accounts van leden op te schorten of annuleren

 8. Vrijwaring

 9. Beperking van aansprakelijkheden

 10. Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

 11. Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

 12. Contactgegevens

In dit ondersteunende artikel krijgt u meer informatie over hoe u algemene voorwaarden samenstelt.

bottom of page