Privacyreglement zorgboerderij De Wei.

De Wei heeft een algemeen geldend privacyreglement opgesteld

Beschrijving privacyreglement: Het Privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij De Wei met de persoonsgegevens omgaat van de cliënten die begeleiding krijgen en van medewerkers op de boerderij.

Zorgboerderij begeleidt cliënten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig. Van elke cliënt is daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin zijn de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, BSNnummer, indicatiebesluit, overeenkomst beeld en geluid, dagbestedingsplan, en eventueel door de cliënt zelf of door vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde documenten opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. Zorgboerderij De Wei heeft personeel in loondienst en daarnaast is er ook plek voor stagiaires en vrijwilligers.

Van elke persoon, behalve de stagiaires, is een medewerkersdossier aangelegd. Hierin zijn de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, BSNnummer, arbeidsovereenkomst, verslagen van functioneringsgesprekken, VOG, informatie over gevolgde scholing en arbeidsverleden opgenomen. Alle informatie die nodig is om een medewerker te kunnen laten werken, betalen, begeleiden en volgen.

Wat stagiaires betreft hebben we een beveiligd systeem, waarin alle gegevens worden bewaard, dit betreft dan ook naam, mailadres, verslagen van opdrachten en vorderingen van functioneren. Verder is er een stageovereenkomst van elke stagiair op het bedrijf aanwezig, deze bevat informatie als naam, adres, geboortedatum en stageperiode.

 

Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de cliënt en / of diens wettelijk vertegenwoordiger. Aan de betrokkene wordt schriftelijk toestemming gevraagd om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met instanties die de zorg financieren en/of andere relevante instanties of personen, zoals wettelijk vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider vanuit een andere dagbestedingsplek of woonplek en eventueel het hoofd van de instelling die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde zorg. Een kopie van de schriftelijke toestemming wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betreffende een betrokkene. 

 

Rechten: Cliënten en / of diens wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en vrijwilligers, hebben recht op inzage, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier / medewerkersdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de begeleiding.

 

Beveiliging van gegevens: Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de cliënten en medewerkers / vrijwilligers / stagiaires in een daartoe geschikte afsluitbare kast en / of digitaal zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De laptop en pc zijn voorzien van een wachtwoord.

 

De begeleiding en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de cliënten in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Wijzigen in dossier gebeurt altijd in overleg met een tweede persoon (begeleider overlegt met begeleiding, begeleiding overlegt met een begeleider). Het dossier van de medewerker / vrijwilliger is uitsluitend in te zien door de medewerker zelf en door de begeleiding. Geheimhoudingsplicht begeleiding en begeleiders van de zorgboerderij hebben geheimhoudingsplicht. Dit wil zeggen dat informatie en kennis die de begeleiding of een begeleider verkrijgt tijdens het werken met en voor de cliënten van de zorgboerderij, geheim gehouden moet worden.

Klachtenregeling zorg

​​

Stichting de Wei biedt hoogwaardige zorg. Wij stellen continu alles in het werk om onze

deelnemers naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn. Desondanks kunt u ergens

ontevreden over zijn. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze professionele

dienstverlening kunnen optimaliseren om herhaling van uw klacht te voorkomen. Neem bij

een ontevreden gevoel en/of gebeurtenis zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Het klachtenrecht van onze bewoner is een formeel recht. Dat wil zeggen dat u als bewoner

uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure. Van deze klachtenregeling

kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben

gemaakt van de dienstverlening van Silhouet Coaching. U kunt zich desgewenst laten

bijstaan door een door uzelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

Klachtbemiddelaar:

De klachtbemiddelaar voor Stichting de Wei is:

Bas Nelemans

06-48225335 of via de mail info@stichtingdewei.nl

 

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen

over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet

voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.

U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het

onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. 

In deze flyer informeren wij u over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen. In

zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is

in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste

problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder

en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke

klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil

worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. 

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de

bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een

zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder

bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt. 

De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u op de achterzijde van deze

flyer. Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk 'op maat' worden aangepast aan

de specifieke situatie.

 

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over

klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw

zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren

worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen

van een klacht of melden van een incident.

 

1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is

hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg. 

2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een

onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de

zorgaanbieder. 

4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de

klacht.Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen

en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. 

5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder

brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. 

6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging

mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen. 

7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de

klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. 

8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de

behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak

waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.